Oznámení o ustavujícím zasedání zastupitelstva obce

INFORMACE o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Životice

Obecní úřad Životice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva
obce Životice , svolaného dosavadním starostou obce Němejcem v souladu s § 91 odst.
1 zákona o obcích.
Místo konání: Obec Životice – místnost obecního úřadu, Životice č. p. 17
Doba konání: 2.11 2014 od 15:00

Navrženýprogram:
1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

2) Schválení programu

3) Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení způsobu volby starosty a místostarosty
c) volba starosty
d) volba místostarosty

4) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru

5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)

6) Diskuse

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

V obci Životice, dne 24.10.2014

dosavadní starosta obce Životice Němejc
Vyvěšeno na úřední desce dne: 24.10.2014 v 16:00
Jméno a podpis: Němejc
Sejmuto z úřední desky dne: 1.11.2014 v 16:00
Jméno a podpis: Němejc