Usnesení zastupitelstva z 13.6.2014

Usnesení z veřejného zasedání č.2/14 Zastupitelstva obce Životice dne 13.6.2014

ZO bere na vědomí: 

 1. Položení věnců k pomníkům p. Brejchy a Havlíka.
 2. Informaci o průběhu voleb do Parlamentu EU a jejich výsledcích.
 3. Provedení štěpkování větví na skládce.
 4. Seznámení s výsledkem přezkoumání Mikroregionu Nepomucko.

ZO schvaluje :

 1. Provedení první seče obecních pozemků a náklady ve výši 9 111,- Kč.
 2. Nákup nového počítače v ceně 19 819,- Kč.
 3. První změnu rozpočtu, zůstane vrovnaný ve výši 720 000,- Kč, pouze se přesunou položky.
 4. Smlouvu s f. EKO-KOM ohledně zpětného využívání obalů.
 5. Účetní uzávěrku za rok 2013.
 6. Závěrečný účet za rok 2013.
 7. Seznámení s výsledkem přezkoumání hospodaření obce ze dne 18.3.2014.

V Životicích 13.06.2014
Zapsal Němejc

Podepsáni:
Němejc - starosta obce

Ověřovatelé:
Šíma
Ráž

Zveřejněno: 13.6.2014