Usnesení zastupitelstva z 16.6. 2012

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Životice dne 16.06.2012

ZO bere na vědomí: 

  1. Položení věnců k pomníkům p. Brejchy a Havlíka.
  2. Zřízení věcného břemene přes pozemek p. Pavla Nedbala z důvodu přístupu k rybníčku Držvoda.

ZO schvaluje :

  1. 1. Výměnu pozemků na kterých je postavem Kulturní dům a jsou ve vlastnictví soukromých osob s pozemky obce, které dle ústní dohody uvedené osoby užívají. Výměna bude provedena stejná výměra za stejnou a proto bude bezplatná. Obec převede do vlastnictví rodiny Motejzíků část pozemků č.p. 40, 41 a 410/1 o celkové výměře 1 018 m2. Naopak rodina Motejzíků převede do vlastnictví Obce Životice část pozemku č.p. 113/12 nově označené 113/16 a 425 o výměře rovněž 1 018 m2.
  2. 2. Provedení poptávkového řízení na opravu sociálního zařízení v Kulturním domě. Předběžně je odsouhlasena cena do 100 000 Kč.
  3. Závěrečný účet za rok 2011.
  4. Odpisový plán majetku.
  5. Návrh na odstranění chyb a nedostatků uvedených v zápisu ze dne 21.5.2012 o přezkoumání hospodaření obce.
  6. Odměny zastupitelů obce.
  7. První změnu rozpočtu na rok 2012. Rozpočet je schválen jako vyrovnaný.

V Životicích 16.06.2012
Zapsal Němejc

Podepsáni:
Němejc - starosta obce

Ověřovatelé:
Šmíd
Ráž

Zveřejněno: 16.6.2012