Usnesení zastupitelstva z 18.11.2016

Usnesení z veřejného zasedání č.4/16 Zastupitelstva obce Životice dne 18.11.2016

ZO bere na vědomí:

 1. Odstoupení z funkce stávajícího starosty k termínu 31.12.2016
 2. Nutnost vytěžit dřevo napadené kůrovcem z obecních lesů.
 3. Požadavek na opravu soku pod plotem u Kapličky.
 4. Požadavek na svícení veřejným osvětlením celou noc.

ZO pověřuje:

 1. Vedení obce zajistit nabídku na možnost informováním občanů pomocí sms zpráv.

ZO schvaluje

 1. Uzavření smlouvy s útulkem Borovno.
 2. Náklady na FICHTEL CUP 3 664,- Kč.
 3. Smlouvu na využívání sběrného dvora s městem Nepomuk.
 4. Zachování místních poplatků jako v roce 2016 tj. 400,- Kč za komunální odpad, tuta částka bude vybírána od občanů, kteří nebudou navyšovat finanční zatížení obce ukládáním bioodpadu do sběrných nádob na směsný odpad ani do kontejneru na bioodpad
  Poplatek za jednoho psa se bude vybírat 50,- Kč a 80,- Kč za další.
 5. Osmou až desátou úprava rozpočtu na rok 2016.
 6. Upravený rozpočet je schodkový ve výši příjmy 1 157 000,- Kč a výdaje 2 172 000,- Kč. Rozdíl bude pokryt z úspor minulých let.
 7. Rozpočet na rok 2017 jako vyrovnaný ve výši 900 000,-Kč.
 8. Rekonstrukci dalších místních komunikací po průhonu 119/1 a v Chalupech 141/6.
 9. Náklady na setkání důchodců obce 17.12.2016.
 10. Rozpočet 2017 Mikroregion Nepomucko.

V Životicích 23.11.2016

Zapsal: Rážová

Podepsáni: Němejc - starosta obce

Ověřovatelé: Šíma, Ráž

Zveřejněno: 18.11.2016