Usnesení zastupitelstva z 18.12. 2004

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Životice spolu se setkáním důchodců ze dne 18.12.2004.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Zprávu starosty - práce v obci - platby za rok 2004, ještě se pokusíme o zabudování bet. rour (bude-li technika) do konceroku. Dále starosta seznámil přítomné s výší provisorního rozpočtu na rok 2005 - 260000,-Kč.
Provisorní rozpočet byl ZO schválen.

Podepsáni:
Starosta obce: Talůžek Václav
Místostarosta: Šíma František

Zveřejněno: 18.12.2004