Usnesení zastupitelstva z 18.12.2015

Usnesení z veřejného zasedání č.4/15 Zastupitelstva obce Životice dne 18.12.2015

ZO bere na vědomí:

 1. 22.12.2015 proběhne kolaudace místní komunikace.
 2. 28.5.2016 proběhne okrskové hasičské cvičení v naší obci.

ZO schvaluje :

 1. Náklady na vzpomínkovou akci u pomníku p. Brejchy ve výši 4 911,- Kč.
 2. Náklady na FICHTEL CUP 4 906,- Kč.
 3. Smlouvu na využívání sběrného dvora s městem Nepomuk.
 4. Rekonstrukci výčepu v Kulturním domě do výše 100 000,–Kč a případnou rekonstrukci místnosti pro přípravu nápojů a dovezených jídel do výše 60 000,- Kč.
 5. Zachování místních poplatků jako v roce 2015 tj. 400,- Kč za komunální odpad, tuta částka bude vybírána od občanů, kteří nebudou navyšovat finanční zatížení obce ukládáním bioodpadu do sběrných nádob na směsný odpad ani do kontejneru na bioodpad. Majitelé pozemků, kteří budou likvidovat bioodpad prostřednictvím obce si za tuto službu zaplatí podle skutečně odvezeného množství. Cena za odvoz jedné tuny bioodpadu je 1 497,- Kč. Protože někteří občané si špatně vykládají zákon o svozu bioodpadu a umísťují jej do běžných popelnic, provedou zastupitelé obce namátkovou kontrolu a u koho tento nešvar odhalí budou požadovat doplatek za svoz odpadu, toto se týká hlavně těch, kteří zaplatí jednu známku a požadují jich více.
  Poplatek za jednoho psa se bude vybírat 50,- Kč a 80,- Kč za další.
 6. Šestou až osmou úprava rozpočtu na rok 2015. Všemi sedmi hlasy byla schválena.
 7. Upravený rozpočet je schodkový ve výši příjmy 1 220 000,- Kč a výdaje 1 700 000,- Kč. Rozdíl bude pokryt z úspor minulých let.
 8. Rozpočet na rok 2016 jako vyrovnaný ve výši 850 000,-Kč.
 9. Rekonstrukci dalších místních komunikací po průhonu 119/1, od Hlinků k Hradilovi 141/25 a návsi 410/1
 10. Z důvodu zrušení přejezdu přes železniční trať rozhodlo ZO o vykoupení části pozemků od p. Brejchy a Šimáněho Josefa aby bylo možno chybějící část cesty dodělat.
 11. Odkoupit pozemek na vrchu Hořice od Pozemkového úřadu. Aby bylo toto možno provést je nutno odkoupit část pozemku od rodiny Rážových, nejlépe 2 200 m2.

V Životicích 28.12.2015 Zapsal: Rážová

Podepsáni: Němejc - starosta obce

Ověřovatelé: Šíma Dubec

Zveřejněno: 18.12.2015