Usnesení zastupitelstva z 18.9.2015

Usnesení z veřejného zasedání č.3/15 Zastupitelstva obce Životice dne 18.09.2015

ZO bere na vědomí:

 1. Zrušení druhé seče z důvodu sucha
 2. Změnu zhotovitele na rekonstrukci sociálního zařízení.
 3. Informaci z průběhu jednání starosty obce s p. Čestmírem Motejzíkem zastupující Farmu Oselce.
 4. Požadování více známek na odvoz směsného odpadu za stejný poplatek.
 5. Posouzení požadavku starosty o rekonstrukci povrchu na Návsi.
 6. Připomínku p. Burdy o vyčistění strouhy u transformátoru.

ZO schvaluje :

 1. Provedení první seče obecních pozemků a náklady ve výši 9 846,- Kč.
 2. Provedení rekonstrukce místní komunikace 402/1 a tím i zaplacení faktury.
 3. Zakoupení nového počítače za cenu 17 797,- Kč.
 4. Náklady na pořádání pietní akce ku příležitosti stého výročí narození p. Václava Brejchy za účasti svazu letců ČR Plzeň.
 5. Čtvrtou až pátou změnu rozpočtu. Rozpočet bude schodkový, rozdíl bude pokryt z úspor minulých let.
 6. Peníze na opravu hráze rybníčka Držvoda.

V Životicích 18.09.2015
Zapsal: Rážová

Podepsáni:
Němejc - starosta obce

Ověřovatelé:
Šíma
Dubec

Zveřejněno: 18.9.2015