Usnesení zastupitelstva z 20.3.2015

Usnesení z veřejného zasedání č.1/15 Zastupitelstva obce Životice dne 20.03.2015

ZO bere na vědomí:

  1. Podání žádosti na dotaci Plzeňského kraje na opravu obecní komunikace č. 402/1.
  2. Informaci o poskytnutí dotace z Úřadu práce na zaměstnání uchazečky.
  3. Z důvodu uvedení do platnosti novely zákona o odpadech zajistilo vedení obce hnědý kontejner na ukládání BIO odpadu, který je zatím přistaven v Chalupách vedle zvonu na papír. Ukládání kovového odpadu je zatím řešeno předáním do Sběrného dvora v Nepomuku.

ZO schvaluje :

  1. Částku za projekty na opravu 3 úseku komunikací ve výši 29 040,- Kč.
  2. Náklady na občerstvení vynaložené při setkání důchodců.
  3. Převod hospodářského výsledku z roku 2014.
  4. Výsledek a provedení inventarizace za rok 2014.
  5. Změnu č.1 rozpočtu kde se pouze přesouvají peníze v jednotlivých položkách celková částka zůstává stejná
  6. V případě obdržení dotace od Plzeňského kraje schvaluje zastupitelstvo změnu rozpočtu u položky 2212 5171 z 200 000,- Kč na 1 000 000,-Kč, výdaje celkem 1 600 000,- Kč. Rozpočet se mění na schodkový. Schodek bude pokryt z úspor minulých let.
  7. Uzavření smlouvy o pronájmu Restauračního zařízení v Kulturním domě p. Anně Vodičkové na dobu neomezenou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

V Životicích 20.03.2015
Zapsal Rážová

Podepsáni:
Němejc - starosta obce

Ověřovatelé:
Šíma
Dubec

Zveřejněno: 20.3.2015