Usnesení zastupitelstva z 21.7. 2007

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Životice dne 21.7.2007

ZO bere na vědomí:

  1. Provedení oslav osvobození u pomníku p. Brejchy a nákladů na ně vynaložených.
  2. Pronájem rybníčku Za horou na dobu do konce volebního období současného zastupitelstva.
  3. Účast občanů na opravě cesty ke mlýnu navezením štěrku.
  4. Stanovení výše náhrady za vytěžené palivové dřevo v lese Škalice.
  5. Informaci o posečení obecních pozemků a o výši která byla fakturována.

ZO schvaluje :

  1. Zaslání podpory obci Trokavec, která se snaží odmítnout výstavbu radaru v jejím blízkém okolí.
  2. Podepsání smlouvy se zemědělským družstvem Oselce o pronájmu obecních pozemků.
  3. Zaslání souhlasu na opravu lesních cest pro f. Dvůr Lnáře.
  4. Výši nákladů na údržbu pomníků a válečných hrobů.

ZO žádá:

  1. o návrh občanů bydlících na Vsi o řešení problematiky požární nádrže. Tato byla již několikrát opravována s vynalo- žením nemalých prostředků a stále propouští vodu. Dále v případě letního sucha nemá přítok a voda se kazí. Je třeba posoudit, zda znovu investovat do nejisté opravy, nebo provézt její likvidaci tj. položení trub a zavezení.

Podepsáni:
Karel Hlinka - starosta obce
Bohumil Němejc - místostarosta obce

Zveřejněno: 21.7.2007