Usnesení zastupitelstva z 24.3. 2012

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Životice dne 24.03.2012

ZO bere na vědomí: 

  1. Informaci o průběhu digitalizace pozemků v našem katastrálním územím.

ZO schvaluje :

  1. Poražení 7 ks přerostlých stromů na pozemcích obce, které ohrožovaly bezpečnost obyvatel nebo překážely el. vedení. Vzhledem k dostatečnému množství zeleně kolem poražených stromů, nevyžaduje se náhradní výsadba.
  2. Doplnění veřejného rozhlasu solárními panely z důvodu dobíjení baterií v letním období.
  3. Položení kanalizačních rour pod cestu do lesa Berandub.
  4. Výměnu pozemků na kterých je postavem Kulturní dům a jsou ve vlastnictví soukromých osob s pozemky obce, které dle ústní dohody uvedené osoby užívají. Obec převede bezplatně do vlastnictví rodiny Motejzíků část pozemku č. p. 40, 41 a 410/1 o celkové výměře 1 018 m2. Motejzíků převedou do vlastnictví obce rovněž bezplatně část pozemku č.p.113/12 o celkové výměře také 1 018 m2. Žádné další finanční ani jiné vypořádání neproběhne.

V Životicích 24.03.2012
Zapsal Němejc

Podepsáni:
Němejc - starosta obce

Ověřovatelé:
Šíma
Dubec

Zveřejněno: 24.3.2012