Usnesení zastupitelstva z 24.5.2016

Usnesení z veřejného zasedání č.2/16 Zastupitelstva obce Životice dne 24.5.2016

ZO bere na vědomí:

 1. Položení věnců k pomníkům p. Brejchy a Havlíka.
 2. 25. března proběhlo očkování psů.
 3. První seč obecních pozemků.
 4. Seznámení s výsledkem přezkoumání Mikroregionu Nepomucko.

ZO schvaluje

 1. V dubnu se vytěžilo z obecních lesů dřevo napadené Kůrovcem. Dřevo se za výhodnou cenu prodalo mezi lidi, kteří se podíleli na vyklízení a vytěžení lesa. Po vytěžení a uklizení lesa se zasázelo 550 ks jedle a 50 ks Douglasky. Poté se objednalo 250 m pletiva částku 5 399,- Kč. Poděkování patří lidem, kteří se zúčastnili této akce.
 2. Po sečtení všech nákladů na opravu Kulturního domu bylo vypočteno, že náklady všech zúčastněních dodavatelů stavby přesahují o 40 000,- Kč částku, kterou dosud zastupitelstvo obce schválilo. Po hlubším zkoumáním bylo zjištěno, že u všech dodavatelů požadovaná platba přesáhla plánovanou částku z důvodu nemožnosti zjistit před započetím prací rozsah nutné opravy. Všem dodavatelům byla tato navýšená částka zaplacená, až na stavební firmu p. Valenty, kterému jsme zatím uvedených 40 000,- Kč dosud nezaplatili. Myslíme si, ale že tuto ujmu by neměl nést jen p. Valenta, ale měla by se s ním obec rozdělit stejným dílem, proto navrhujeme mu ještě 23 000,- Kč doplatit.
 3. Požadovanou dotaci z Plzeňského kraje ve výši 500 000,- Kč na opravu místní komunikace č.119/1, 141/6 a 410/1 nám poskytovatel neschválil. Na základě veřejného zasedání v únoru 2016 zastupitelstvo odsouhlasilo žádost o dotaci od Plzeňského kraje. Zažádali jsme o maximální výši Dotace to je 500 000,- Kč což odpovídalo celkové výši opravy 900 000,- Kč. Plzeňský kraj nám pro rok 2016 odsouhlasil Dotaci ve výši 229 000,-Kč což odpovídá celkové částce 328 000,-Kč. Po jednání se zástupcem poskytovatele Dotace dne 18.4.2016 bylo dojednáno, že je možno opravu komunikací rozdělit do dvou let s tím, že je naděje na získání zbytku dotace cca 70% v příštím roce. V měsíci březnu jsme nechali vyhotovit cenovou nabídku na jednotlivé plánované úseky od firmy, která nám dělala opravu minulý rok.

  Úsek č. II. o délce 363 m – Průhon je vypočten na 562 650,- Kč. včetně DPH.
  Úsek č. III. o délce 239 m – Chalupy 321 860,- Kč včetně DPH
  Úsek č. IV. o rozloze 650m2 - Náves 369 000,-Kč včetně DPH
  U vedení obce po promyšlení všech kombinací vychází s ohledem na minimální doplatek s našeho účtu varianta opravení úseku č. III a ponechání dalších dvou úseků na rok 2017..
 4. Po dobrých zkušenostech z minulého roku zadáme opět provedení výběrového řízení společnosti Stavební poradna ČB. Po jednání s uvedenou firmou nám byla poskytnuta sleva 5 000,- Kč, zaplatíme 15 000,- Kč
 5. Dotaci Plzeňského kraje ve výši 229 000,- Kč. Na opravu místních komunikacích.
 6. 28.5. proběhne v obci Okrskové cvičení. Obec proplatí uznatelné doklady na tuto akce do výši cca 15 000,-Kč.
 7. Jízdu Pionýru kolem kopce Hořice pořádané spolkem FICHTEL CUP a poskytnutí sponzorského daru na nákup cen.
 8. Třetí a pátou změnu rozpočtu, zůstane vyrovnaný ve výši 800 000,- Kč, pouze se přesunou položky.
 9. Účetní uzávěrku za rok 2015 bez výhrad.
 10. Závěrečný účet za rok 2015 bez výhrad.
 11. Seznámení s výsledkem přezkoumání hospodaření obce ze dne 23.3.2016.

V Životicích 31.5.2016 Zapsal: Rážová

Podepsáni: Němejc - starosta obce

Ověřovatelé: Šíma, Ráž

Zveřejněno: 24.5.2016