Usnesení zastupitelstva z 26.2.2016

Usnesení z veřejného zasedání č.1/16 Zastupitelstva obce Životice dne 26.2.2016

ZO bere na vědomí:

 1. Informaci: o nemožnosti odkoupení pozemku č.p. 270 na kopci Hořice.

ZO schvaluje :

 1. Podání žádosti na dotaci Plzeňského kraje na opravu obecní komunikace č. 410/1, 119/1 a 141/6.
 2. Provedenou inventarizaci majetku obce za rok 2015.
 3. Částku 98 000,- Kč na opravu sociálního zařízení a částku 95 000,-Kč včetně DPH na opravu výčepu v KD.
 4. Z důvodu nutnosti přidat některé úkony při rekonstrukci KD, které se objevují až v průběhu stavebních prací schvaluje vícenáklady do maximální výše 200 000,-Kč.
 5. Částku za projekty na opravu 3 úseku komunikací ve výši 14 520,- Kč.
 6. Příspěvek ve výši 400,-Kč hasičskému sboru města Kasejovice.
 7. Protože SDH naší obce již nemá dostatečný počet členů, aby mohl zajistit výjezdovou jednotku odsouhlasilo zastupitelstvo obce její zrušení a spojení se sousední obcí pravděpodobně s Kasejovicemi.
 8. Převod hospodářského výsledku z roku 2015.
 9. Změnu č.1 rozpočtu protože rekonstrukce KD se stále rozšiřuje je nutno změnit rozpočet u položky 6171 5171 přidáním 200 000,-Kč.
 10. V případě udělení dotace vynaložení nákladů z účtu obce do maximální výše 1 000 000 ,- Kč sedmi hlasy. S tím i schvaluje změnu rozpočtu u položky 2212 5171 z 80 000,- Kč na
  1 000 000,- Kč, výdaje celkem na 1 970 000,- Kč. Rozpočet se změní na schodkový. Schodek bude pokryt z úspor minulých let.
 11. Z důvodu změny zákona o stavebním povolení je nutno, aby obec uzavřela s Městem Nepomuk veřejnoprávní smlouvu o výkonu agendy speciálního stavebního úřadu pro stavby místních komunikací nacházející se v jejím správním obvodu. Návrh smlouvy si starosta prostudoval a nemá k němu připomínky.
 12. Z důvodu změny zákona je obec povinna vytvořit pasport vyčleňující místní komunikace z ostatních komunikací.

V Životicích 27.2.2016 Zapsal: Rážová

Podepsáni: Němejc - starosta obce

Ověřovatelé: Šíma Dubec

Zveřejněno: 26.2.2016