Usnesení zastupitelstva z 28.6..2008

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Životice dne 28.06.2008

ZO bere na vědomí:

  1. Informaci o přidělení dotace na opravu obecních cest ve výši 220 000,-Kč.
  2. Projednání Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2007.
  3. Projednání a schválení závěrečného účtu.

ZO schvaluje :

  1. Zrušení nefunkční požární nádrže na návsi obce a výši nákladů s tím spojenou.
  2. Objednání posečení trávy kolem obecních cest.

V Životicích 28.06.2008

Podepsáni:
Karel Hlinka - starosta obce
Bohumil Němejc - místostarosta obce

Ověřovatelé:
Motejlík
Dubec

Zveřejněno: 28.6.2008