Usnesení zastupitelstva z 6.8. 2005

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Životice ze dne 6.8.2005.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Zprávu starosty - přednesení závěr.účtu 2004 - 2798168,-Kč, práce a platby, plnění rozpočtu na rok 2005 od počátku roku 189000,-Kč.

Zastupitelstvo obce souhlasí:
Zakoupit 30m žlabovek, zabudovat je v dolejší části obce, objednat fi., opravit a vyčistit veř.světla, nechat je svítit celou noc.

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi:
Dohodnout, neb zbudovat uzavřené místo pro dlouhodobé uskladnění do doby odvozu nebezpečného odpadu.

Podepsáni:
Starosta obce: Talůžek Václav
Místostarosta: Šíma František

Zveřejněno: 06.8.2005