Usnesení zastupitelstva z 6.9. 2013

Usnesení z veřejného zasedání č.3/13 Zastupitelstva obce Životice dne 06.09.2013

ZO bere na vědomí: 

  1. Provedení první seče obecných pozemků.
  2. Informaci o opravě místních komunikací posypem štěrkem.
  3. Termín voleb do parlamentu Čr. Ve dnech 25. a 26. 10. 2013.

ZO schvaluje :

  1. P. Janecký požádal zastupitelstvo obce o možnost odkoupit již využívaný pozemek. Jedná se o část ostatní komunikace č 402/1 nově zaměřené pod č. 402/4, o rozloze 225 m2. Cena je stanovena smluvně ve výši 20,- Kč/m2. Zastupitelstvo prodej uvedeného obecního majetku odsouhlasilo pěti hlasy.
  2. Čtvrtou změnu rozpočtu na rok 2013. Rozpočet je schválen jako vyrovnaný ve výši 700 000,- Kč.
  3. Dále byla projednána rámcová smlouva s f. UNIBRICK Nepomuk týkající se dodávek zboží. Tato je uzavřena na dobu neurčitou s možností písemné výpovědi. Smlouva byla schválena pěti hlasy.

V Životicích 06.09.2013
Zapsal Němejc

Podepsáni:
Němejc - starosta obce

Ověřovatelé:
Šíma
Šmíd

Zveřejněno: 06.9.2013